Disclaimer & Juridische Informatie

LPGbougie.nl is onderdeel van Luccio Engineering

 
Disclaimer:
1. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. 
De op deze website getoonde informatie wordt door Luccio Products met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Luccio Products accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Luccio Products aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. 
 
2. Bovengenoemde websites bevatten verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Luccio Products behoren. Luccio Products geeft geen garantie noch aanvaardt zij  aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites of bronnen of materiaal op dergelijke websites of bronnen.. 
 
3. Tevens is Luccio Products niet aansprakelijk voor eventuele gevolg schade van het gebruik van de site of de server die de informatie toegankelijk maakt. In geval van grove nalatigheid of opzet is Luccio Products in geen geval aansprakelijk voor welke vorm van directe en/of indirecte of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze website of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
 

4. Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd tegen het exclusief recht tot het reproduceren, publiceren en/of verkopen van de door ons verschafte informatie, producten en diensten. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover (lees: afhankelijk van door Luccio omschreven situatie en uitsluitend schriftelijk aan te vragen bij Luccio) het maken van kopieën is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB).

 

5. Luccio gaat vertrouwelijk om met door een gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan Luccio opgeeft kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voor zover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij Luccio daarvan in kennis stellen. Uw registratiegegevens worden zorgvuldig opgeslagen en worden nooit vrijgegeven aan derden.

 

6. Luccio, uitgevers, auteurs en/of andere personen van de informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden daarin of voor het gebruik dat gebruiker daarvan maakt of voor de (niet-) bereikbaarheid daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

 

7. De totale aansprakelijkheid van Luccio wegens tekortkoming in de levering van enige prestatie is -onverminderd het voorgaande- te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag, gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs.

 

8. Toegang tot bestellen van producten op onze websites wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Een login-naam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon door wie deze voor de eerste keer zijn geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van onze websites www.luccio.nl, www.lpgbougie.nl, www.bougiewebshop.nl en www.lpgwebshop.com. Het is gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door gebruiker of een derde.

 

9. Voor gebruik van via onze websites aangeboden informatie, producten en/of diensten kunnen, ook indien die gratis toegankelijk zijn, aanvullende voorwaarden van de leverancier gelden.

 

10. Onze websites (www.luccio.nl, www.lpgbougie.nl, www.bougiewebshop.nl en www.lpgwebshop.com) kunnen links bevatten naar niet door Luccio beheerde sites. Luccio is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

 

11. Door Luccio per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Luccio staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend, tenzij door Luccio nadrukkelijk rechtsgeldig bevonden, met de intentie een bepaalde korting te verlenen aan de klant.

 

12. Voor informatie, producten en/of diensten van Luccio gelden in aanvulling op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden tevens de Algemene Leveringsvoorwaarden van Luccio. Deze zijn hier te vinden. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze laatste voorwaarden.

 

13. Waar begrippen als Luccio worden vermeld, worden daar ten alle tijden de betrokken domeinnamen tevens mee benoemd, al dan niet expliciet nader omschreven, maar in ieder geval www.luccio.nl, www.lpgbougie.nl, www.bougiewebshop.nl en www.lpgwebshop.com, en alles wat achter deze internetadressen gekoppeld kan staan, onder voorbehoud van fraude middels inbraak in enigerlei bij Luccio.

 

14. Luccio is niet aansprakelijk voor eventuele gepubliceerde fouten of incomplete informatie op haar websites.